Wiśniew: Budowa drogi gminnej w Mościbrodach
Numer ogłoszenia: 187472 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86663 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, woj. mazowieckie, tel. 0 25 641 73 13, faks 0 25 641 73 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej w Mościbrodach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej w Mościbrodach gm. Wiśniew: 1) odcinek II (wschodni) o długości 339 m, 2) odcinek Ib (zachodni) o długości 105 m. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) odcinek II: - jezdnia o długości 339 m i szerokości 5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8 cm, obramowanej krawężnikiem wtopionym, - opaska gruntową o szerokości 0,50 m obsiana trawą, - skrzyżowanie z drogą gminną z łukami o promieniach R= 8,0 m, - oświetlenie jezdni, 2) odcinek Ib: - nawierzchnia tłuczniowo-żwirowa o długości 105 m i szerokości 3 m, częściowo obramowana krawężnikiem wtopionym. Szczegółowy zakres robót, a także warunki realizacji określone zostały przez zamawiającego w dokumentacji projektowej (projekcie budowlanym, przedmiarze robót, informacji BIOZ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 232749,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ