Wiśniew: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniew na terenie gminy Wiśniew
Numer ogłoszenia: 21429 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7195 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, woj. mazowieckie, tel. 0 25 641 73 13, faks 0 25 641 73 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniew na terenie gminy Wiśniew.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniew. Zamówienie obejmuje następujące zadania budżetowe: 1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wiśniew - Wiśniew-Kolonia - Borki- Paduchy. Etap IIIa. 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie przy ul. Siedleckiej. Zakres zamówienia obejmuje budowę: 1) sieci wodociągowej: a) fi z 225 PCV: 69 m b) fi z 160 PEHD: 1933 m c) fi z 110 PEHD: 183 m d) fi z 90 PEHD: 31 m 2) przyłączy wodociągowych: a) fi z 63 PEHD: 59 m b) fi z 50 PEHD: 12 m c) fi z 40 PEHD: 320 m 3) sieci kanalizacji sanitarnej: a) fi z 250 PCV: 65 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 542757,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ