Ogłoszenie nr 630253-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Gmina Wiśniew: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z obszaru Gminy Wiśniew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiśniew, krajowy numer identyfikacyjny 71158262900000, ul. ul. Siedlecka  13 , 08-112  Wiśniew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0 25 641 73 13, e-mail zpoc@wisniew.pl, faks 0 25 641 73 13.
Adres strony internetowej (URL): www.wisniew.e-bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wisniew.e-bip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wisniew.e-bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z obszaru Gminy Wiśniew
Numer referencyjny: A.271.19.2019.WP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady tj. nieruchomości z domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypocznkowe, położonych w granicach administracyjnych Gminy Wiśniew i GPSZOK zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie oraz ich transport do Instalacji Komunalnej ZUO zlokalizowanej w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-119 Wola Suchożebrska. Powierzchnia gminy Wiśniew wynosi 126 km2. Liczba zameldowanych mieszkańców (na stałe i czasowo) w gminie Wiśniew wynosi 5888 (wg ewidencji ludności, stan na dzień 10.10.2018 r.). Na terenie gminy Wiśniew zlokalizowanych jest około 1500 nieruchomości zamieszkałych usytuowanych w 27 sołectwach. Dominuje zabudowa jednorodzinna. Tylko w miejscowości Wiśniew, większość posesji wyposażona jest w pojemnik metalowy SM-110, do gromadzenia odpadów zmieszanych. W pozostałych miejscowościach odpady będą zbierane głównie do worków. Oprócz zabudowy jednorodzinnej, występują 2 budynki wielorodzinne: w miejscowości Wiśniew oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla młodzieży o charakterze internatu w miejscowości Gostchorz. Ponadto występują miejsca rozproszenia w zabudowie, w układzie kolonijnym, gdzie brak dobrych, utwardzonych dróg dojazdowych. W okresie trudnych warunków pogodowych, może zaistnieć problem z dojazdem „śmieciarki” do nieruchomości zamieszkałych. W związku z powyższym, zobowiązuje się Wykonawcę do zorganizowania na swój użytek dowozu odpadów komunalnych z kolonii do utwardzonych miejsc, w celu realizacji zamówienia, zgodnie z harmonogramem. Tego typu problemy mogą wystąpić w miejscowościach: Wiśniew-Kolonia, Łupiny-Kolonia, Okniny-Podzdrój. 1. Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia będzie sporządzał roczne sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm,) i przekazywał je Zamawiającemu do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 2. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu raport miesięczny z wykonania przedmiotu zamówienia w danym miesiącu, zawierający w szczególności: 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych wraz z podaniem kodów odpadów – w wersji papierowej, 2) wykaz adresów nieruchomości, z których odebrano odpady komunalne, których właściciele nie dopełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wiśniew – w wersji elektronicznej; 3) Do ww. wykazu należy dołączyć dokumentację opisową i fotograficzną umożliwiającą jednoznaczne zidentyfikowanie nieprawidłowości i identyfikację miejsca, daty, właściciela nieruchomości. 4) Wykaz adresów nieruchomości, z których zaprzestano odbierać odpady komunalne, z podaniem przyczyny tego faktu – w wersji papierowej, 5) Informacje o napotkanych problemach, w tym reklamacjach usługi i podjętych środkach zaradczych. 3. Raport miesięczny, jest podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu należytego wykonania umowy za dany miesiąc. Raport miesięczny należy przedłożyć Zamawiającemu do 7 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca, którego raport dotyczy. 4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację związaną z wykonywaniem przedmiotu umowy, potwierdzającą wykonywanie usługi zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i przepisami prawa oraz okazać ją na każde żądanie Zamawiającego, w czasie trwania umowy. 5. W zakresie wymagań dotyczących worków na odpady komunalne, Wykonawca zapewnia: 1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki na niesegregowane odpady komunalne, o pojemności 120 l, 2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady komunalne ulegające biodegradacji, o pojemności 120 l, 3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w komplet worków (zabudowa jednorodzinna) na odpady komunalne zbierane selektywnie, spełniające wymagania określone w Regulaminie, o pojemności 120 l. 4) W przypadku, gdy zapotrzebowanie mieszkańców na worki na odpady jest większe, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie dodatkowe worki do siedziby Zamawiającego. Przed pierwszym dniem wykonywania usługi odbierania odpadów komunalnych, przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia na piśmie o dostarczeniu worków na odpady komunalne właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniew, 5) umieszczenie na wszystkich, udostępnionych właścicielom nieruchomości zamieszkałych workach na odpady komunalne: nazwy rodzaju zbieranych odpadów komunalnych według wymagań Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew, znaku logo Wykonawcy usługi, nazwy jego firmy i numeru telefonu Wykonawcy. Dodatkowo na workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy umieścić informację o zasadach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Wykonawca opracowuje treść informacji o zasadach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i przedkłada Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 6) wymianę pojemników na swój koszt, jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników, z winy Wykonawcy. 6. Komplet worków na odpady komunalne zbierane selektywnie, z podziałem na kolorystykę, zawiera: 1) worek na papier i tekturę w ilości – 2 szt. (niebieski); 2) worek na tworzywa sztuczne, metal, wielomateriałowe w ilości – 3 szt. (żółty); 3) worek na szkło w ilości – 2 szt. (zielony); 4) worki na popiół w ilości - 4 szt. na jeden miesiąc grzewczy (szary); 5) worki na odpady BIO(trawa, liście) – w ilości – 6 szt. na jeden miesiąc (brązowy), 6) worki na odpady zmieszane komunalne (odpady po segregacji) – 2 szt. (czarny). 7. Charakterystyka worków do odbioru odpadów: - materiał – folia polietylenowa LDPE - worek na metale i tworzywa sztuczne – grubość co najmniej 30 mikronów - worek na papier – grubość co najmniej 40 mikronów, - worek na odpady zmieszane, popiół, odpady Bio – grubość co najmniej 50 mikronów - kolor worka i nadruk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r., poz. 19; - nadruk tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, - w sposób widoczny dla korzystających z pojemnika. -tasiemka w górnej części worka do zawiązywania zawartości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90513100-7
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6, ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje, możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na usługi objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Dodatkowe usługi objęte przedmiotem zamówienia podstawowego nie będą przekraczały 20%.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ykonawca wykaże, że posiada: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiśniew, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na kwotę nie niższą niż 300 000 zł. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania niniejszej umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do przedkładania w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych umów lub polis, tak aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana będzie w oparciu o załączone oświadczenie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wpis do rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiśniew, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 2) posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn zm.) 3) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na kwotę nie niższą niż 300 000 zł. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania niniejszej umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do przedkładania w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych umów lub polis, tak aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i zero groszy); 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w gotówce musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90,00
Termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na zasady odbierania odpadów komunalnych bez zmiany wynagrodzenia. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie trwania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.) 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3. 5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 8. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 3 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 9. W razie zaistnienia określonej w ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4) podstawy do zmiany wynagrodzenia („Zmiana”), zastosowanie znajduje następująca procedura: 1) Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę umowy, zawierający w szczególności: a) określenie Zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, b) wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, c) wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, d) określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany - wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony wpływ zmiany na wynagrodzenie wykonawcy („Wniosek"). Ciężar wykazania wpływu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 2) Do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności: a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę, z rozbiciem na poszczególne czynniki cenotwórcze, b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, jak również procentowy stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia, w stosunku do pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy. c) dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia. d) kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie kosztów Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad płatności Wynagrodzenia obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przed zmianą oraz po jej zaistnieniu. 3) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z Wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub, że wpływ ten odpowiada postulowanej przez Wykonawcę wartości zmiany wynagrodzenia. 4) Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we Wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów Wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części - Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia Wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska. 5) Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony we Wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stanowi podstawę do zawarcia, przez Strony, aneksu do umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość wynagrodzenia. Zamawiający potwierdzi Wykonawcy warunki dokonanej zmiany w formie pisemnej. 10. Zmiana umowy wywołana Zmianą wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie do umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania także okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej Zmiany. 11. Zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 9 nie ma wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia Zmiany. 12. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego w ust. 9 powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13. Za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 9 uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości e-mail zawierającej skany pism obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w oryginale zostały następnie wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką pocztową lub kurierską do tej drugiej Strony. 14. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 3, które zmniejszają koszt wykonania umowy przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 9, z tym zastrzeżeniem, że procedurę zmiany umowy może zainicjować także Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Wykonawcy, który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH