PRZETARG Nr 3/2011

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Hajnówce przy ul. Tulipanowej, oznaczonej numerem geodezyjnym:  2925/43 o pow. 251 m2

 

Cena wywoławcza 6.225 zł + VAT (23 %) 

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 427,50 zł

 

na działce znajduje się słup elektryczny.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                   Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm.) upłynął.

                   Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

                   Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 12 lipca 2011 R. O GODZ. 1300

 

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 lipca 2011 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 215 tel. 682 64 47, 682 64 48.

 

Hajnówka 06.06.2011 r.                                                                       

Burmistrz Miasta